Algemene voorwaarden

1. Over deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beheersen, et uitsluiting van alle andere, de contractuele relatie inzake alle verkoopshandelingen van myxiplyxi (wij), met onze klanten (u) via de website www.myximlyxi.be en eventuele subsites.

Indien één of meerdere onderdelen uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk wettelijk zijn toegelaten, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt u integraal alle huidige voorwaarden.

2. Het plaatsen van uw bestelling

Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u meerderjarig zijn.

U kunt een bestelling plaatsen overeenkomstig de modaliteiten omschreven op de website. Enkel volledig ingevulde bestelformulieren zullen in aanmerking worden genomen.

Indien wij uw bestelling aanvaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging te sturen per e-mail. De orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt.

Indien het door u bestelde product niet voorradig is of om bepaalde redenen niet tijdig kan vervaardingd worden, zal u hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte worden gesteld. U kan dan de bestelling annuleren en eventueel een andere bestelling plaatsen.

3. Levering van uw producten

Alle bestellingen worden door ons met de grootste zorg behandeld.

Wij stellen ales in het werk om binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling uw bestelling te verzenden. Indien u meerdere producten tegelijkertijd besteld heeft, in het mogelijk dat deze op verschillende dagen geleverd worden.

Wij laten uw producten leveren op het adres zoals vermeld bij uw bestellng.

De eigendom en het risico van verlies met betrekking tot het bestelde product gaan op u over op het ogenblik dat wij uw bestelling verzenden; dit is het ogenblik dat wij uw bestelling ter verzending overhandigen aan De Post of andere koerier.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn aangegeven in euro en inclusief BTW, exclusief verzendingskosten.

5. Het betalen van uw producten

U knt uw bestelde producten betalen op één van de wijzen zoals omschreven op de website.

Wij geven pas opdracht tot verzending van uw bestelling na ontvangst van betaling van het volledige verschuldigde bedrag, inclusief verpakkings- en verzendingskosten.

Indien uw met creditcard betaalt, vatten wij de behandeling van uw bestelling aan op het ogenblik dat uw creditcard-verstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling heeft geautoriseerd.

Indien u per bankoverschrijving betaalt, zal uw bestelling worden geannuleerd indien wij binnen de 14 werkdagen na de datum van uw bestelling geen betaling hebben ontvangen.

6. Uw recht om uw producten terug te zenden

U heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van enige beote en zonder pgave van reden binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Dergelijke annulering kan slechts op voorwaarde dat de producten ons in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoria, bericht,...) en in perfecte staat van doorverkoop, worden teruggestuurd, samen met het ingevulde modelformulier.

Indien wij voor het terugggestuurde product een bedrag hebben ontvangen van de klant, betalen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terug.

Elk product dat onvolledig of beschadigd is, zal noch omgeruild, noch terugbetaald worden.

De kosten van terugzending worden door u gedragen.

7. Producten

De aangeboden producten zijn beschermd door (ondermeer) intellectuele eigendomsrechten.

De koper zal de aangekochte producten enkel aanwenden voor privégebruik.

Elke vorm van reproductie of publieke mededeling en/of verdere exploitatie (inclusief doorverkoop aan derden, al dan niet met commerciële intenties) van de aangekochte producten, is derhalve ten strengste verboden.

Indien de koper alsnog de producten wil aanwenden voor andere doeleinden dan het privégebruik, dient deze voorafgaandelijk daartoe van ons de toestemming te verkrijgen.

In geen geval kan de koper ons aansprakelijk stellen voor schade geleden ten gevolge van geschillen aangaande het auteursrecht en/of aanverwante rechten met betrekking tot de geleverde producten ingevolge gebruik dat het loutere privégeruik overstijgt.

8. Onze aansprakelijkheid

In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de producten uitputtend vermeld. Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, dan wel bij wet verplicht zijn gesteld.

In alle gevallen is onze totale aansprakelijkheid op grond van deze overeenkomst - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende product(en) en/of diensten betaald heeft.

9. Overmacht

Wij stellen alles in het werk om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim indien dit het gevolg is van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij trachten onze verplichtingen zo snel mogelijk na te komen.

10. Toepasselijk recht en juridisdictie betreffende geschillen

Elke partij erkent de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent voor het regelen van de geschillen. Wij behouden ons het recht voor de bestwisting voor een andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.